KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > Kamu İhale Mevzuatı > 2002/DK.D-7 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı

03.12.2002 tarih ve 2002/DK-7 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - Uygulamaya Geçiş

 

RESMİ GAZETE SAYISI: 24958 RESMİ GAZETE TARİHİ: 09.12.2002Karar Sayısı : 2002/DK-7
Karar Tarihi: 03.12.2002

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe girecek olması nedeniyle anılan kanun ile ilgili mevzuat çalışmaları ve Kurum faaliyetlerinin ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulması amacıyla aşağıdaki karar alınmıştır:
1 — 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü ve Geçici 5 inci maddeleri uyarınca çıkarılan 29.03.2002 günlü 2002/3892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Kamu İhale Kurulunun Başkan ve üyeleri atanmıştır.
2 — 04.01.2002 günlü, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Resmî Gazete’de yayımlanmasından sonra bazı maddelerinde değişiklik yapılması konusunda hazırlanan tasarı üzerine 12.06.2002 günlü ve 4761 sayılı Kanunla 4734 sayılı Kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
Bu değişiklik ile 4734 sayılı Kanun, uluslararası düzenlemelere ve Avrupa Birliği müktesebatına tamamen uyumlu hale getirilmiştir.
3 — 4734 sayılı Kanunun ve kamu alımları ile ilgili uluslararası normların sistematiği temel alınarak uygulama yönetmelikleri, tip şartnameler, tip sözleşmeler ve standart ihale dökümanlarının taslakları hazırlanmış ve ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan görüş ve öneriler değerlendirilmek suretiyle taslaklar nihai metinlere dönüştürülmüş ve 20.11.2002 günlü, 24942 sayılı ve 26.11.2002 günlü, 24948 sayılı Resmî Gazete’lerde yayımlanmıştır.
4 — 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve hazırlanan ikincil ihale mevzuatı konusunda Kuruma verilen eğitim verme ile ilgili görevlerin de yerine getirilmesi çalışmalarına başlanmıştır.
5 — Böylece 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumuna verilen görevler yasada öngörülen süre içinde yerine getirilmiş ve yeni ihale mevzuatının uygulamaya geçilmesi konusunda idari ve teknik hiç bir engel kalmamıştır.
6 — Uygulamada yeni ihale mevzuatı ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek tereddütler ise 4734 sayılı Kanunla Kamu İhale Kurumuna verilen yetki ve görevler çerçevesinde giderilecektir. Bu kapsamda uygulayıcıların yeni ihale mevzuatına ilişkin sorularının cevaplanması amacıyla "Alo İhale Hattı" sistemi de kurulacaktır.
Bu itibarla; 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin, söz konusu kanunlar ve bu kanunlara ilişkin olarak yayımlanan ikincil mevzuat dahilinde gerekli hazırlıklarını tamamlayarak uygulamaya geçmeleri hususunda bilgilendirilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru