KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > Kamu İhale Mevzuatı > 2003/DK.L-185 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı

13.06.2003 tarih ve 2003/DK.L-185 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - Yasaklı Teyidi

 

11.09.2003 TARİH VE 25226 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN 2003/11
SAYILI KAMU İHALE TEBLİĞİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN UYGULANMAYACAKTIR.


RESMİ GAZETE SAYISI: 25154 RESMİ GAZETE TARİHİ: 30.06.2003


Karar Sayısı : 2003/DK.L-185
Karar Tarihi: 13.06.2003


4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinin son fıkrasında, “ihale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan isteklinin 58 inci maddeye göre yasaklı olup olmadığını anılan maddeye göre teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır” hükmü yer almaktadır. Söz konusu hükmün uygulanmasına ilişkin açıklamalar 16.04.2003 tarih ve 25081 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Kurulunun 2003/DK.D-105 sayılı kararında yapılmıştır.

Söz konusu Düzenleyici Kurul Kararında; Teyit işlemlerinin hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla faks yolu ile de teyit istenebileceği ve bu taleplere faks ile cevap verilebileceği belirtilmiş, ancak asıl olanın teyit belgesinin Kuruma resmi yazı ile ulaştırılması olduğu vurgulanmasına karşın, idarelerin çok büyük oranda faks yolunu tercih ettikleri ve faks ile gönderdikleri teyit taleplerine ilişkin yazı asıllarını Kuruma hiç göndermedikleri ya da çok geç gönderdikleri görülmüştür.

Yapılan ihalelerin sayısı ve idarelerin büyük oranda faks yoluna başvurmaları nedeniyle gecikmeler doğması ve Kurum tarafından teyit taleplerinin daha hızlı cevaplandırılabilmesi için yeni bir uygulamaya başlanabilmesi ve bazı hususların açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla oybirliğiyle aşağıdaki karar alınmıştır:

1. Teyit taleplerinde ve cevaplandırılmasında bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihini izleyen günden itibaren faks yoluyla teyit başvuruları kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacaktır.

2. Teyit taleplerinin Kurumumuza daha hızlı ve doğru biçimde ulaştırılması, kayıtların daha düzenli ve güvenli oluşturulabilmesi ve Kurumca başvurulara daha hızlı cevap verilebilmesi amacıyla, bu kararın Resmi Gazete’de yayım tarihini izleyen günden itibaren Kurumumuzun Web sayfasından (www.kik.gov.tr) teyit talepli başvuru yapılabilmesine olanak sağlanacaktır.

3. İdareler Kurumumuzun internetteki web sayfasından teyit başvurusunda bulunduklarında kendilerine verilecek teyit numarası ve şifreyi saklayacaklar, bu teyit numarası ve şifreyle Kurumun web sayfasından Kurumumuzca verilecek teyit yazılarını elde edebileceklerdir.

Teyit belgelerini internet üzerinden elde eden İdarelerin Kurumla ayrıca yazışmaları gerekmeyecektir.

4. İnternet üzerinden yapılacak teyit taleplerinde sorgu alanlarının eksiksiz ve doğru olarak doldurulması tamamen idarenin sorumluluğunda olacaktır. Yasaklı olup olmadığı sorgulanacak olanların bilgilerinin hatalı veya kısaltma yapılarak girilmesi sonucu etkileyebileceğinden, idarelerin tüm bilgileri tam ve hatasız doldurması önem taşımaktadır.

5. İdarelerin teyit taleplerini internetten elektronik sorgulama yoluyla iletmeleri zorunlu olmayıp, resmi yazı ile yapılacak başvurular da Kurumumuz tarafından yazılı olarak cevaplandırılacaktır.

Teyit belgesi taleplerine ilişkin yazıların Kurumumuz kayıtlarına alınması, sorulan hususların kayıtlardan sorgulanması, cevap gönderme işlemleri ve postada meydana gelebilecek gecikmeler de dikkate alınarak yazıların ihale onay süreci başladıktan sonra ivedilikle Kuruma ulaştırılması gerekmektedir.

6. İdare ve Kurum kayıtları arasında teyit yazıları ile ilgili ihtilaf bulunması halinde Kurum kayıtları esas alınacaktır. Kurumdaki bilgilerin tam ve doğru olarak idare kayıtlarına aktarılması idarelerin sorumluluğunda bulunmaktadır.

7. 4734 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde doğrudan temin, ihale usulü olarak belirtilmiştir. Ancak, 4734 sayılı Kanunun doğrudan temine ilişkin düzenlemeler öngören 22 nci maddesindeki düzenleme ve tanımlar başlıklı 4 üncü maddede yer alan “İhale” ve “İstekli” tanımları dikkate alındığında doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda gerek ihale hazırlık işlemleri gerekse ihale süreci açısından diğer ihale usulleri için öngörülmüş kurallardan farklılık arzettiği görülmektedir.

Nitekim, sözü edilen 22 nci maddenin gerekçesine bakıldığında da doğrudan teminin işin doğası gereği ilan yapılmaksızın ihtiyacın belirli bir istekliden karşılanmasının kaçınılmaz olduğu durumlar veya Kanunun temel amacına aykırılık teşkil etmemek üzere küçük ölçekli günlük ihtiyaçlar dikkate alınarak düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda, diğer ihale usulleri için öngörüldüğü şekilde ihale kararının ihale yetkilisince onaylanmasından önce ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit ettirilmesi idarenin takdirinde bulunmaktadır.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru